Hợp Đồng mua bán Vinfast Vĩnh Phúc- Vinfast Lux A2.0

Hợp Đồng mua bán Ô tô Vinfast Vĩnh Phúc- Vinfast Lux A2.0

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

Số: ………………….

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

Ký ngày …. tháng …..  năm 2021, giữa:

 

BÊN BÁN:

Địa chỉ trụ sở chính       : PHÚ THỌ

Mã số doanh nghiệp      :

Tài khoản                     :

Chủ tài khoản                 :

Đại diện                        :

Chức vụ:                         :

(“VinFast Trading”)

BÊN MUA:                    

Địa chỉ                         :

Điện thoại                     :

CMTND/TCC               :

(“Khách Hàng”)

 

ĐIỀU 1. TÊN HÀNG – CHẤT LƯỢNG – SỐ LƯỢNG – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Tên Hàng Phiên bản Màu

ngoại thất

Màu

nội thất

Số lượng

 

Giá bán

VNĐ

VinFast Lux A2.0

●    Xe động cơ xăng, số tự động;

●    Xe mới 100%;

●    Các thông số kỹ thuật: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất – Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (“VinFast”).

Nâng Cao Trắng Đen 01 948.575.000
Tổng Giá trị Hợp Đồng: 948.575.000 đ

(Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi tám triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn Đồng)

Giá bán là giá đã áp dụng các chính sách sau:

Giá bán là giá đã áp dụng chính sách giá cho Khách hàng đã đặt cọc trong năm 2021 theo quy định của VinFast.

Giá bán nêu trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%, nhưng không bao gồm lệ phí trước bạ, chi phí đăng ký, lưu hành, bảo hiểm xe và các chi phí khác. Giá bán nêu trên cũng có thể điều chỉnh tùy thuộc vào chính sách thuế (nếu có). Trường hợp VinFast Trading phải điều chỉnh giá bán theo chính sách thuế mới thì hai bên sẽ ký phụ lục sửa đổi Hợp Đồng theo giá bán mới.

ĐIỀU 2. THANH TOÁN

 1. Khách Hàng đặt cọc cho VinFast Trading số tiền 20.000.000 VNĐ.
 2. VNĐ (bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn) trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp Đồng này. Nếu quá thời gian trên mà VinFast Trading không nhận được đầy đủ tiền đặt cọc, Hợp Đồng này sẽ tự động hết hiệu lực. Số tiền còn lại của Hợp Đồng sẽ được Khách Hàng thanh toán đầy đủ cho VinFast Trading trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ VinFast Trading về việc Xe sẵn có để giao cho Khách Hàng và trong mọi trường hợp phải trước thời điểm nhận xe. Quá thời hạn này mà Khách Hàng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán, VinFast Trading có quyền chấm dứt Hợp đồng và khoản tiền đặt cọc nêu trên sẽ thuộc về VinFast Trading. Sau khi đã nhận đầy đủ số tiền theo Hợp Đồng này, VinFast Trading sẽ xuất hóa đơn và bàn giao đầy đủ giấy tờ cho Khách Hàng.
 3. Khách Hàng thanh toán cho VinFast Trading bằng VNĐ theo một trong các hình thức sau:
 4. Chuyển khoản vào tài khoản của VinFast Trading theo thông tin nêu tại phần đầu Hợp Đồng. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản do Khách Hàng chịu.
 5. Thanh toán bằng tiền mặt tại VinFast Thành Thành Phát 1. Khách Hàng thanh toán tiền mặt tại Quầy thu ngân và nhận Phiếu thu của VinFast…. Phiếu thu hợp lệ là Phiếu thu còn nguyên trạng, không có dấu vết tẩy xóa, được ký bởi Thủ quỹ và Giám đốc Showroom; được đóng dấu Chi nhánh của Công ty VinFast Trading.
 6. Riêng đối với tiền đặt cọc, Khách Hàng có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Chi phí liên quan đến việc thanh toán bằng thẻ do VinFast Trading chịu.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

 1. Thời gian dự kiến giao xe cho Khách Hàng sẽ vào khoảng ………./2021 (căn cứ vào lịch giao hàng do VINFAST quyết định). Thời gian cụ thể theo thông báo của VinFast Trading gửi Khách Hàng ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày bàn giao xe. Quá thời hạn bàn giao xe theo thông báo của VinFast Trading, nếu Khách Hàng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ nhận xe thì VinFast Trading, theo quyết định của mình có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này và thực hiện các hành động sau:
 • Trường hợp khách hàng chưa thanh toán Tổng giá trị Hợp Đồng: khoản tiền đặt cọc quy định tại Điều 2 sẽ thuộc về VinFast Trading.
 • Trường hợp khách hàng đã thanh toán Tổng giá trị Hợp Đồng: Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán cho VinFast Trading chi phí lưu giữ xe (mức phí do VinFast Trading quy định) nhưng tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ thời hạn bàn giao xe theo thông báo của VinFast Trading. Quá thời hạn này, Khách Hàng đồng ý để VinFast Trading xử lý xe theo quy định của pháp luật đối với tài sản vô chủ.
 1. Địa điểm giao nhận xe là là tại trụ sở Bên Bán hoặc một trong những cơ sở gần nhất của Bên Bán do Bên Bán chỉ định.
 2. VinFast Trading sẽ giao xe và các giấy tờ chuyển quyền sở hữu trực tiếp cho Khách Hàng hoặc người được Khách Hàng ủy quyền. Người được Khách Hàng ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và CMND hoặc giấy tờ tương đương.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

 1. Thời hạn bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000 ki lô mét tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước kể từ ngày ghi trên hóa đơn bán hàng.
 2. Chi tiết về bảo hành theo điều khoản bảo hành quy định tại sổ bảo hành do VinFast Trading cung cấp cho Khách Hàng.
 3. Địa điểm bảo hành: tại cơ sở bảo hành của VinFast Trading hoặc bất kỳ Nhà phân phối/Trạm dịch vụ ủy quyền của VinFast Trading.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 1. VinFast Trading có nghĩa vụ giao xe theo quy định trong Hợp Đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
 2. VinFast Trading có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Khách Hàng.
 3. Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán và nhận xe theo đúng thời gian đã quy định và chịu mọi chi phí liên quan đến thủ tục đăng ký, lưu hành và bảo hiểm xe.
 4. Khách Hàng đồng ý cho VinFast Trading được lưu trữ, xử lý, chia sẻ dữ liệu thông tin cá nhân của Khách Hàng theo chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin của VinFast Trading công bố tại từng thời điểm.

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG

 1. Bất khả kháng có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào dưới đây ngăn trở VinFast sản xuất/VinFast Trading giao sản phẩm được nêu trong Hợp Đồng này: chiến tranh, nổi dậy, đình công, tranh chấp lao động; hỏa hoạn, lũ lụt hoặc thiên tai; thiếu hụt nhân lực, nguyên vật liệu, phương tiện vận chuyển hoặc tiện ích; chậm trễ cung cấp nguyên vật liệu nào từ nhà cung cấp; quy định của nhà nước; hoặc hoàn cảnh tương tự.
 2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng không được phép chậm trễ, phải thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất có thể.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. VinFast Trading có quyền chuyển giao Hợp Đồng này cho công ty con/liên kết của mình hoặc công ty mới thành lập do tái cơ cấu VinFast Trading (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập v.v.) hoặc bên thứ ba sau khi gửi cho Khách Hàng thông báo bằng văn bản ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày chuyển giao.
 2. Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng nếu không được giải quyết thông qua thương lượng thì sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.
 3. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản.

 

                ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG                                                     ĐẠI DIỆN VINFAST TRADING

 

 

Hop Dong Mua Ban Vinfast Vinh Phuc (2) Hop Dong Mua Ban Vinfast Vinh Phuc (3) Hop Dong Mua Ban Vinfast Vinh Phuc (4) Hop Dong Mua Ban Vinfast Vinh Phuc (5)

Hop Dong Mua Ban Vinfast Vinh Phuc (1)

ĐẠI LÝ Ô TÔ VINFAST CHÍNH THỨC TẠI VĨNH PHÚC

Văn Phòng đại diện Vinfast Vĩnh Phúc: Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên. Tỉnh Vĩnh Phúc

Hotline: 093.616.9288

Mail: vinfastvinhphuc88@gmail.Com

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN XE VINFAST

Vinfast Vĩnh Phúc luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn, Sản phẩm, Dịch vụ. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi: 093.61.69.288

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *